Tula

Landas ng Baylan

With the elite going over to the Americans, there developed in Negros a civil war that was virtually a class war. Although other groups operated briefly, the brunt of the resistance was borne by the Babaylanes… led by Papa Isio.

History of the Philippines, Renato A. Constantino (1975)

Ibinubulong ng ihip
Amihan, ng lagaslas ng ilog,
Ng dagundong ng bulkan:
Tahakin ang landas ng Babaylan.

Landas, hindi
Nang pagtangan ng luya’t tawas,
Pagsukbit ng lana’t kamangyan
O pagkuwintas ng agimat;

Landas, hindi
Nang pangingiusap sa mga diwata
At tamawo o pagpapaamo
Ng Bakunawa at mga Ilahas;

Bagkus

Landas ng Babaylan
Na mga ugat ay taglay ang daluyong
Ng dugo ni Dionisio Magbuelas—
Papa Isio, rebolusyonaryo.

Sapagkat higit sa pandemya,
Rehimeng kanser ang ating inda’t dusa,
Higit sa lahat ng lunas
Ang aklas!


Si Jhio Jan A. Navarro ay kasalukuyang kumukuha ng kursong BA in Psychology sa Unibersidad ng Pilipinas-Visayas sa Miagao. Siya ang kasalukuyang Katulong na Editor ng Pagbutlak, ang opisyal na pahayagan ng Kolehiyo ng Sining at Agham. Ang ilan sa mga tula niya ay nailathala na sa Busay, ang literary folio ng Pagbutlak, Bulatlat, at Philippines Graphic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: